नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

पुणे येथील सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयात 138 जागा


पुणे येथील सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयाच्या आस्थापनेवर लिपिक नि टंकलेखक/कनिष्ठ लिपिक/वसतीगृह लिपिक/ग्रंथालय लिपिक (12 जागा), भांडारपाल (02 जागा), अतांत्रिक प्रयोगशाळा सहायक (16 जागा), तांत्रिक प्रयोगशाळा सहाय्यक (45 जागा), विजतंत्री (1 जागा), विद्युतमिस्त्री (2 जागा), वीजतंत्री यंत्रतंत्री (1 जागा), कनिष्ठ वीजतंत्री (1 जागा), जोडारी (1 जागा), नळ व पत्रे कारागीर/नळ कारागीर कर्मशाळा/नळ कारागीर सॅनिटरी फिटिग (1 जागा), बंधकार (२ जागा), ग्रंथालय परिचर (३ जागा), प्रयोगशाळा परिचर (1 जागा), शिपाई (2 जागा), हमाल (2 जागा), यंत्र परिचर (7 जागा), चित्रशाळा परिचर (1 जागा), सर्व्हेक्षण परिचर (१ जागा), प्रयोगशाळा परिचर (35 जागा), ग्रंथालय परिचर (4 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 15 एप्रिल २०१३ आहे. 
यासंबंधीची जाहिरात पुण्यातील दै. सकाळमध्ये 27 मार्च 2013 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. 
अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/jdte या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.