नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान


दहा जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर 
जिल्हा अभियान व्यवस्थापक (10 जागा), 
जिल्हा व्यवस्थापक-उपजीविका/कृषी (10 जागा), 
जिल्हा व्यवस्थापक-उपजीविका/ बिगर कृषी (10 जागा), 
जिल्हा व्यवस्थापक- क्षमता बांधणी (10 जागा), 
जिल्हा व्यवस्थापक- सामाजिक समावेशन व संस्थीय बांधणी (10 जागा), 
जिल्हा व्यवस्थापक - संनियंत्रण व मुल्यांकन (10 जागा), 
जिल्हा व्यवस्थापक- माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (10 जागा), 
जिल्हा व्यवस्थापक- आर्थिक समावेशन (10 जागा), 
जिल्हा व्यवस्थापक-ज्ञान व्यवस्थापन (10 जागा),
जिल्हा व्यवस्थापक- विपणन (10 जागा), 
जिल्हा व्यवस्थापक-रोजगार व कौशल्य विकास (10 जागा),
कार्यालय अधीक्षक तथा जिल्हा व्यवस्थापक- संपादणूक (10 जागा) 
तालुका स्तरावर तालुका अभियान व्यवस्थापक (30 जागा), 
तालुका व्यवस्थापक - उपजीविका (30 जागा), 
तालुका व्यवस्थापक - क्षमता बांधणी (30 जागा), 
तालुका व्यवस्थापक - सामाजिक समावेशन व संस्थीय बांधणी (30 जागा), 
तालुका व्यवस्थापक - माहिती व्यवस्थापन प्रणाली व संनियंत्रण व मुल्यांकन (30 जागा),
तालुका व्यवस्थापक - आर्थिक समावेशन (30 जागा)
क्लस्टर कोऑर्डिनेटर (138 जागा) 

ऑनलाईन अर्ज  = अंतिम तारीख - 28 मे 2013
अधिक माहिती http://www.jobs.msrlm.org/ व https://www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध पाहे.