नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

स्व. इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.) ता. जि. ठाणे : ४०१ १०१
संवर्ग निहाय भरावयाच्या पदांचा तपशील :
अ.क्र.पदाचे नाव पात्रता खुला अनु. जमाती वि. जा. (अ)इमाव एकूण पदे
०१ स्वच्छता निरीक्षक स्वच्छता निरीक्षक पदविका उत्तीर्ण/ बहुउद्देशिया आरोग्य कर्मचारी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण०१ ०० ०० ०० ०१
०२ लिपिक १२ वी चि परीक्षा उत्तीर्ण + मराठी ३० टायपिंग१४००००००१४
०३ कनिष्ठ अभियंता डिग्री इन सिव्हील इंजिनीअरिंग / डिप्लोमा इन सिव्हील (प्रथम श्रेणी) ०००२०००००२
०४ कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी)  स्वयंचल अभियांत्रिकी मधिल पदवी०१०००००००१
०५ सहा. तथा बिल्डिंग इन्स्पेक्टर डिग्री इन सिव्हील इंजिनीअरिंग / डिप्लोमा इन सिव्हील (प्रथम श्रेणी) ०००१०००००१
०६ अनुरेखक १० वी / १२वी पास + अनुरेखक /समतुल्य अभ्यासक्रम उत्तीर्ण०१०००००००१
०७ शिपाई इ. ७ वी पास१०००००००१०
०८ मजूर इ. ७ वी पास१००००१०११२
०९ वोल्व्हमन इ. ७ वी पास०२०००००००२
१० माळी माळी व्यवसायाचा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण / इ. ७ वी पास + ५ वर्षांचा अनुभव०६०००१०००७
११ पंप मदतनीस इ. ७ वी पास०२०००००००२
परीक्षा शुल्क :
१) खुला प्रवर्ग : रु. १५०/-
२) मागासवर्ग ; रु. ७५/-
३) माजी सैनिक : परीक्षा शुल्क नाही.
परीक्षा शुल्क " आयुक्त, मिरा भाईंदर महानगरपालिका , भाईंदर (प.) या नावाचा भाईंदर शाखेत देय असलेला राष्ट्रीयकृत बँकेचा धनाकर्ष अर्जासोबत जोडावा.

अंतिम दिनांक :Oct.23.2010

टीप : उमेदवारांनी संपूर्ण माहितीपत्रक काळजीपूर्वक वाचावे, अर्जाचा नमुना आमच्या सेवाकेंद्रावर उपलब्ध आहे, अथवा विभागाच्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी